اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 طراحی و توسعه

درخواست های مربوط به امور طراحی و توسعه سامانه در این بخش قرار دارد

 مالی و بازرگانی

درخواست های مربوط به امور مالی و قراردادی سامانه در این بخش قرار دارد